Silenka nadmutá

Silenka nadmutá

Silene vulgaris

syn. S. cucubalus, S. inflata

Øád: hvozdíkokvìté (Caryophyllales)

Èeleï: hvozdíkovité (Caryophyllaceae, syn. Silenaceae)

 

Až pùl metru vysoká, vytrvalá, sivozelená lysá bylina. Listy elipsovité až kopinaté, celokrajné, dolní témìø, horní zøetelnì pøisedlé. Kvìty ve vidlanech, dolní dlouze a horní krátce stopkaté. Kalich vejèitì nafouklý, lysý, nápadnì sínatì žilkovaný, nažloutle zelený nebo rùžovofialovì nabìhlý. Korunní lístky zpravidla bílé, hluboce dvouklané. Tobolky vejèitì kulovité. Kvete od èervna do záøí. Roste dost hojnì na stráních, náspech a pøi okrajích lesù, ale také na sutích a skálách od nížin až vysoko do hor.