Sitina rozkladitá

Sítina rozkladitá

Juncus effusus

 

Øád: sítinokvìté (Juncales)

Èeleï: sítinovité (Juncaceae)

 

Vytrvalá bylina, témìø 1 m vysoká, hustì trsnatá. Lodyhy pøímé s celistvou døení. Listy vyrùstající z oddenku jsou podobné lodyhám. Kvìty ve volném rozkladitém kvìtenství, zdánlivì postranním; listen pokraèuje ve smìru lodyhy. Okvìtí drobné, šestièetné, lístky s mázdøitým lemem, slámovì žluté nebo hnìdavé. Kvete od èervna do srpna. Roste na vlhkých loukách a podél vod od nížin do hor. Sítina klubkatá (J. conglomeratus) má kvìtenství strboulovitì stažené, sítina èlánkovaná (J. articulatus) má listy zøetelnì pøehrádkované a drobnìjší sítina žabí (J. bufonius) má lodyhu rozvìtvenou, kvìty jednotlivé a listy niovité.