Skřípina lesní

Skøípina lesní

Scirpus sylvaticus

 

Øád: šáchorokvìté (Cyperales)

Èeleï: šáchorovité (Cyperaceae)

 

Vytrvalá statná, až 1 m vysoká, øídce trsnatá bylina s krátkými oddenky. Lodyhy zpravidla pøímé, listnaté, tupì trojhranné a duté. Listy široce èárkovité, ploché, na okraji drsné. Kvìtenství bohaté, velké, vìtvené. Pøisedlé klásky po nìkolika sblížené na konci stopek. Štìtinaté okvìtí šestièetné, listeny èernohnìdé; nažky široce vejèité. Kvete od kvìtna do srpna. Roste dost hojnì na vlhkých loukách, v pøíkopech, na prameništích a bøezích vod od nížin do hor. Pøíbuzná skøípina koøenující (S. radicans) má stopkaté klásky jednotlivé, kvìtenství øidší.