Skřípinec jezerní

Skøípinec jezerní

Schoenoplectus lacustris

 

Øád: šáchorokvìté (Cyperales)

Èeleï: šáchorovité (Cyperaceae)

 

Statná, 1 – 4 m vysoká vytrvalá bylina s tlustými plazivými oddenky a oblými lodyhami. Listy pochvaté s èárkovitì trojúhelníkovou èepelí. Kvìty v kláscích s šestièetným štìtinkatým okvìtím; blizny tøi, listeny èervenohnìdé. Klásky v bohatém, vìtveném kvìtenství s podpùrným listenem žlábkovitým a pichlavì špièatým, pokraèujícím ve smìru lodyhy. Kvete od kvìtna do èervence. Roste dost hojnì u vod v nižších polohách, èasto pospolitì.