Skalník celokrajný

Skalník celokrajný

Cotoneaster integerrima

 

Øád: rùžokvìté (Rosales)

Èeleï: jabloòovité (Malaceae)

 

Keø s vìtvemi èervenì nabìhlými. Listy jsou krátce øapíkaté, celokrajné, okrouhle elipsovité, na líci lysé, na okraji pýøité, na rubu svìtle zelenì plstnaté. Kvìty jsou v chudokvìtých pøevislých kvìtenstvích. Kalich je lysý, èervenohnìdý, neopadavý; koruny jsou bílé nebo èervenavé, tyèinky èervené. Lysé malvièky jsou èervené. Kvete v dubnu a kvìtnu. Roste na výslunných køovinatých, kamenitých nebo skalnatých stráních, ve svìtlých lesích a lesostepích od nížin do podhùøí. Nìkteré pøíbuzné druhy se pìstují pro okrasu, napøíklad poléhavý skalník rozprostøený (C. horizontalis).