Sléz lesní

Sléz lesní

Malva sylvestris

 

Øád: slézokvìté (Malvales)

Èeleï: slézovité (Malvaceae)

 

Dvouletá až víceletá bylina s lodyhami vystoupavými nebo pøímými, až 1 m dlouhými. Listy øapíkaté, dlanitoklané, laloky vejèité, vroubkované. Kvìty stopkaté; kvìtenství øídká, úžlabní. Kalich s kalíškem; koruny rùžové, tmavìji pruhované, korunní lístky vpøedu hluboce vykrojené. Tyèinky srostlé nitkami v trubièku. Plod terèovitý, za zralosti rozpadavý v pùlmìsícovité díly .Døíve byly nedozrálé plody, tzv. “chlebíèky”, oblíbenou náhražkou oøíškù u dìtí. Kvete od èervna do záøí. Roste u cest a plotù v nižších polohách teplejších oblastí. S úkrojky listù hluboce trojklanými a ještì zubatými roste na výslunných svazích pøíbuzný sléz velkokvìtý (M. alcea).