Sléz přehlížený

Sléz pøehlížený

Malva neglecta

 

Øád: slézokvìté (Malvales)

Èeleï: slézovité (Malvaceae)

 

Jednoletá až vytrvalá bylina s lodyhami poléhavými nebo vystoupavými a vìtvenými, dlouhými témìø pùl metru. Listy dlouze øapíkaté, dlanitì laloènaté, laloky tupé, vroubkované, na rubu chlupaté. Kvìty úžlabní, stopkaté, za plodu sehnuté; cípy kališní ploché, koruny asi dvakrát delší než kalich, rùžové až bìlavé, tmavì žilkované, úzce vykrojené. Plody hladké. Kvete od èervna do øíjna. Roste hojnì na rumištích, podél cest a zdí od nížin do hor. Podobný sléz nizounký (M. pusilla) má koruny dlouhé jako kalich, cípy kališní slabì kadeøavé a plody svraskaté. Døíve byly nedozrálé plody, tzv. “chlebíèky”, oblíbenou náhražkou oøíškù pro dìti.