Sleziník severní

Sleziník severní

Asplenium septentrionale

 

Øád: osladièotvaré (Polypodiales)

Èeleï: sleziníkovité (Aspleniaceae)

 

Drobná kapradina s pøezimujícími, až 15 cm vysokými listy, krátkými, èernohnìdì plevinatými oddenky a dlouhými, pøi spodinì èervenohnìdými øapíky. Èepele s 2 – 3 dlouze zubatými úkrojky. Kupky výtrusnic jsou po celém rubu úkrojkù, s boèní celokrajnou ostìrou; výtrusnice dozrávají od èervence do záøí. Roste na výslunných místech ve štìrbinách skal, na sutích, výluènì na nevápencových podkladech, od nížin do hor.