Sleziník zední

Sleziník zední

Asplenium ruta-muraria

 

Øád: osladièotvaré (Polypodiales)

Èeleï: sleziníkovité (Aspleniaceae)

 

Z plazivého oddenku vyrùstají dlouze øapíkaté, vìtšinou pøezimující, dvakrát zpeøené, sivozelené, až 15 cm vysoké listy. Lísteèky jsou trojboce obvejèité nebo obkopinaté až podlouhle vejèité, na špièce vìtšinou zoubkaté. Kupky výtrusnic jsou èárkovité, splývající; dozrávají postupnì od dubna do øíjna. Roste hojnì ve štìrbinách skal a zdí, na balvanech a také na sutích, témìø vždy na vápenci, od nížin do hor. Pøíbuzný druh, sleziník èervený (A. trichomanes), má listy jednoduše zpeøené a lístky vejèité.