Smilka tuhá

Smilka tuhá

Nardus stricta

 

Øád: lipnicokvìté (Poales, syn. Graminae)

Èeleï: lipnicovité (Poaceae)

 

Vytrvalá, hustì a pevnì drnovitá, až 30 cm vysoká tráva. Oddenky s èetnými trsy stìsnané v husté øady; stébla pøímá, jen dole listnatá. Listy štìtinovité, šedozelené, drsné, pichlavì zašpièatìlé, s nápadnými pochvami. Lichoklas jednostranný, klásky jednokvìté, èasto ocelovì modøe nabìhlé, úzce èárkovité, pozdìji høebenitì šikmo od vøetena odstálé. Plevy chybìjí, plucha s drsnou osinou; tyèinky tøi, blizna jedna. Kvete v kvìtnu a èervnu. Roste na pastvinách, vøesovištích, lesních okrajích a holích od nížin až vysoko do hor, zpravidla na nevápnitých podkladech; v horách èasto pospolitì.