Smolnička obecná

Smolnièka obecná

Viscaria vulgaris

syn. Steris viscaria

Øád: hvozdíkokvìté (Caryophyllales)

Èeleï: hvozdíkovité (Caryophyllaceae, syn. Silenaceae)

 

Vytrvalá, pøes pùl metru vysoká bylina s lodyhami lysými, pod uzlinami horních listù znaènì lepkavými. Dolní listy obvejèité, horní èárkovitì kopinaté, všechny vstøícné, èasto èervenì nabìhlé. Kvìtenství zpravidla tøíkvìté vidlany. Kvìty velké, kalichy trubkovité, èervenavé, koruny jasnì èervené; tobolky vejèité. Kvete od kvìtna do èervence. Roste dost hojnì na pastvinách, kamenitých stráních a suchých skálách od nížin do podhùøí.