Smrž jedlý

Smrž jedlý

Morchella esculenta

 

Øád: kustøebkotvaré (Pezizales)

Èeleï: smržovité (Morchellaceae)

 

Plodnice rozlišena v klobouk a tøeò. Klobouk je vìtšinou vejèitý nebo kulovitý, až 8 cm vysoký, žlutavý až hnìdavý, s nepravidelnými hlubokými a širokými dùlky, které nevytváøejí souvislé øady, spíše pøipomínají zmaèkaný vèelí plást. Známá jarní houba rostoucí v dubnu a kvìtnu ve svìtlých listnatých nebo smíšených lesích, ale též ve starých zahradách, parcích a na dvorech domù. Jedlá je jen mladá plodnice. Staré plodnice, v nichž dochází k rozkladu bílkovin, zpùsobují nebezpeèné otravy.