Smrk obecný

Smrk obecný

Picea abies

syn. P. excelsa

Øád: borovicotvaré (Pinales)

Èeleï: borovicovité (Pinaceae)

 

Statný strom, mìlce koøenující, se štíhle jehlancovitou korunou; mladá kùra je hladká, svìtle hnìdá, starší je šedavá nebo èervenohnìdá, šupinovitá, mìnící se v rozpukanou borku. Vìtve jsou v pravidelných pøeslenech, se špièatými jehlicemi, na polštáøcích a na spodní stranì vìtévek rozèísnutými; po opadání zanechávají na vìtévkách kosoètvereèné jizvy. Smrk je jednodomý; kvete v dubnu a kvìtnu. Samèí šištice vyrùstají z paždí jehlic na loòských vìtévkách, zprvu jsou èervené, pozdìji nažloutlé, vejèité. Samièí šištice na koncích vìtví v horních patrech koruny jsou èervenavé, ještì pøed opylením pøevislé, podpùrné šupiny jsou drobné, témìø neznatelné. Dospìlé samièí šištice jsou nerozpadavé. Pùvodní je v horských a podhorských lesích, ale obecnì se vysazuje i v nižších polohách a v øadì kulturních forem se hojnì pìstuje v parcích spolu s nìkterými severoamerickými druhy.