Sněženka podsněžník

Snìženka podsnìžník

Galanthus nivalis

 

Øád: liliokvìté (Liliales)

Èeleï: amarylkovité (Amaryllidaceae)

 

Vytrvalá, až 20 cm vysoká mírnì jedovatá bylina s cibulí hnìdì šupinatou. Listy dva, pøízemní, èárkovité, sivozelené, tupé, dole pochvovitì šupinaté. Stvol pøímý s jediným nicím kvìtem v úžlabí blanitého listenu. Vnìjší okvìtí ze tøí podlouhlých bílých lístkù, vnitøní lístky kratší, pøímé, se zelenou skvrnou pod špièkou. Kvete v únoru a bøeznu. Roste v lužních lesích od nížin do hor; pìstuje se pro ozdobu a zplaòuje na vlhèích loukách a v listnatých lesích. Chránìná rostlina.