Srha laločnatá

Srha laločnatá

Dactylis glomerata

 

Øád: lipnicokvìté (Poales, syn. Graminae)

Èeleï: lipnicovité (Poaceae)

 

Vytrvalá, hustì trsnatá, statná, až pøes 1 m vysoká tráva. Stébla zpravidla drsná; pochvy listù dvouøíznì smáèklé, hnìdé, kožovité. Èepele ploché, na okrajích a na žilnatinì drsné; jazýèky nápadné, špièaté. Laty pøímé, èasto jednostranné; strbouly tøí- až pìtikvìtých kláskù nahlouèené na koncích vìtvièek. Plevy nestejné, hrotité, pluchy kýlnaté, špièaté. Kvete od kvìtna do èervence. Roste velmi hojnì na loukách, pastvinách, v køovinách, svìtlých listnatých lesích a podél cest od nížin do hor, místy obecnì. Je dùležitou pícninou. Známá je také jako “øíznaèka”.