Srpek obecný

Srpek obecný

Falcaria vulgaris

 

Øád: aralkokvìté (Araliales)

Èeleï: miøíkovité (Apiaceae, syn. okoliènaté – Umbelliferae)

 

Zpravidla víceletá bylina, lysá, sivozelená, s lodyhami pøímými, rozložitì vìtvenými. Listy tuhé, dolní jednoduché, horní až dvakrát trojseèné, úkrojky dvoj- nebo trojklané, s èárkovitými, ostøe pilovitými cípy. Okolíèky skládají øídké okolíky; kvìty drobné, bílé. Kvete od èervence do záøí. Roste dost hojnì na mezích, suchých stráních, podél cest a pøi okrajích polí a luk.