Støemcha obecná

Støemcha obecná

Padus avium

syn. P. racemosa, Prunus padus

Øád: rùžokvìté (Rosales)

Èeleï: mandloòovité (Amygdalaceae)

 

Keø nebo èastìji strom s vìtvemi leskle èervenohnìdými. Listy na øapíku mají dvì malé kulaté žlázky, jsou obvejèité, náhle zašpièatìlé, jemnì pilovité, se zoubky zakonèenými èervenavými opadavými žlázkami. Kvìty jsou bílé, v bohatých pøevislých hroznech, peckovice jsou èerné. Kvìty a rozemnuté listy voní po hoøkých mandlích. Kvete v dubnu a kvìtnu. Roste v hájích a luzích, v pobøežních stinných køovinách v nižších polohách. Nìkdy se také vysazuje pro ozdobu v parcích.