Střevičník pantoflíček

Støevíèník pantoflíèek

Cypripedium calceolus

 

Øád: vstavaèokvìté (Orchidales)

Èeleï: vstavaèovité (Orchidaceae)

 

Vytrvalá, až pùl metru vysoká pýøitá bylina. Oddenek krátce plazivý. Lodyhy pøímé, dole šupinaté. Listy tøi nebo ètyøi, støídavé, široce kopinaté, zøasené, objímavé. Kvìt velký, jediný, øidèeji dva, v úžlabí lupenitého listenu. Pysk vakovitý, svìtle žlutý, èervenì teèkovaný, ostatní okvìtní lístky hnìdì nachové; blizna trojlaloèná. Kvete v kvìtnu a èervnu. Roste vzácnì až velmi vzácnì v listnatých lesích na vápnitých podkladech od nížin do hor. Chránìná rostlina.