Starček Fuchsův

Starèek Fuchsùv

Senecio fuchsii

 

Øád: hvìzdnicokvìté (Asterales)

Èeleï: hvìzdnicovité (Asteraceae, syn. složnokvìté)

 

Vytrvalá, až 150 cm vysoká, zpravidla lysá bylina, lodyhy èasto nafialovìle zabarvené. Lodyžní listy elipsovitì vejèité až kopinaté, kratièce øapíkaté, pilovitì zubaté. Úbory v øídkých latnatých kvìtenstvích, zákrovy válcovité. Støedové kvìty trubkovité, okrajových je zpravidla pìt, jazykovitých, všechny svìtle žluté; nažky jsou dlouze chmýrnaté. Kvete od èervna do srpna. Roste dosti hojnì v lesích, na pasekách a podél podhorských potokù od pahorkatiny do hor, v nížinì jen výjimeènì. Podobný starèek hajní (S. nemorensis) má lodyhy zelenavé, pýøité, listy pøisedlé až úzce objímavé, alespoò naspodu pýøité a kvìtenství bohatší, úbory jsou na silných stopkách. Roste na podobných stanovištích, èastìjší je v horách.