Starček přímětník

Starèek pøímìtník

Senecio jacobaea

 

Øád: hvìzdnicokvìté (Asterales)

Èeleï: hvìzdnicovité (Asteraceae, syn. složnokvìté)

 

Vytrvalá nebo dvouletá bylina, až 1 m vysoká. Lodyhy pøímé, hustì listnaté, jen nahoøe vìtvené. Dolní listy lyrovitì peøenodílné, lodyžní zpravidla pøisedlé, peøenoseèné, s oušky vícedílnými a úkrojky témìø stejnými, zubatými. Úbory v latnatých kvìtenstvích, zákrovy zvonkovité, listeny èárkovité. Kvìty žluté, støedové trubkovité, okrajové jazykovité, èetné. Kvete od èervence do záøí. Roste dost hojnì na suchých stráních, loukách, pøi lesních okrajích a podél cest od nížin do podhùøí. Pro obsah jedovatých alkaloidù se všem starèkùm pasoucí se dobytek vyhýbá.