Stračka vyvýšená

Straèka vyvýšená

Delphinium elatum

 

Øád: pryskyøníkokvìté (Ranunculales)

Èeleï: èemeøicovité (Helleboraceae)

 

Vytrvalá bylina, vysoká až 150 cm, s lodyhou jednoduchou, jen v kvìtenstvích chudì vìtvenou, ojínìnou. Listy pøízemní, dlouze øapíkaté, všechny svrchu lysé, na rubu pýøité, hluboce dlanitodílné v široce klínovité, hluboce zastøihované úkrojky. Kvìty tmavomodré až modrofialové, dlouze ostruhaté, v bohatém mnohokvìtém hroznu. Kvete v èervnu a èervenci, na pùvodních stanovištích v horách až do záøí. Roste kolem horských potokù, èasto se pìstuje pro okrasu.