Suchohřib žlutomasý

Suchohøib žlutomasý

Xerocomus chrysenteron

 

Øád: houby lupenaté (Agaricales)

Èeleï: høibovité (Boletaceae)

 

U mladých plodnic je klobouk tmavohnìdý, hladký, u starších žlutohnìdý, nepravidelnì políèkovitì rozpukaný, v prasklinách rùžový až purpurový. Tøeò je pomìrnì tenký, špinavì žlutavý až žlutohnìdý, èervenì nabìhlý. Rourky mladých plodnic jsou žluté, pozdìji žlutozelené, otlaèením špinavì modrající podobnì jako dužnina tøenì na øezu. Hojná letní a podzimní houba; roste ve všech lesích, ale více v jehliènatých, od nížin do podhùøí. Èasto sbíraná (pod názvem “babka”), ale pro znaènou køehkost nepøíliš cenná houba. Více je v posledních letech sbírán suchohøib hnìdý (X. badius), kterému tolik nevadí zhoršování pùdy a ovzduší v lesích jako jiným houbám, høibùm, a zejména liškám.