Svída krvavá

Svída krvavá

Swida sanguinea

syn. Cornus sanguinea

Øád: døínokvìté (Cornales)

Èeleï: døínovité (Cornaceae)

 

Rozložitý keø s pøevislými vìtvemi, zvláštì k podzimu èervenohnìdì nabìhlými, kvete po rozvití listù. Listy vstøícné, øapíkaté, široce elipsovité, zašpièatìlé, olysalé. Kvìty bílé, ve vrcholících, peckovice èernomodré. Kvete v kvìtnu a èervnu. Roste hojnì v listnatých lesích a na køovinatých stráních od nížin do podhùøí, zejména v teplejších oblastech. Pøíbuzná svída bílá (S. alba) s listy naspodu šedozelenými a chlupatými, s kvìty bílými, pochází ze Severní Ameriky a pìstuje se jako okrasný keø v parcích.