Svízel přítula

Svízel pøítula

Galium aparine

 

Øád: hoøcokvìté (Gentianales)

Èeleï: moøenovité (Rubiaceae)

 

Bylina jednoletá, lodyhy drsné s nazpìt zahnutými tuhými chlupy, poléhavé nebo popínavé, ètyøhranné, až 150 cm dlouhé. Listy až v devítièetných pøeslenech, obkopinaté, na okraji a na rubu na žilnatinì drsnì chlupaté až osténkaté. Kvìtenství stopkatá, úžlabní; koruny ètyødílné, nazelenale bílé, cípy rozestálé. Dvounažky háèkovitì štìtinkaté, na pøímých stopkách. Kvete od èervna do øíjna. Roste hojnì v køovinách, na rumištích a polích, pøi okrajích lesù od nížin do hor, místy obecnì.