Svízel povázka

Svízel povázka

Galium mollugo

 

Øád: hoøcokvìté (Gentianales)

Èeleï: moøenovité (Rubiaceae)

 

Bylina vytrvalá, až 1 m vysoká, lodyhy poléhavé, vystoupavé nebo pøímé, èasto popínavé, ètyøhranné, lysé. Listy èárkovité, na okraji jemnì osténkaté, na špièce osinkaté. Kvìty bílé, v bohatých koncových latách. Korunní cípy protažené ve vláskovitou osinku. Dvounažky hladké. Kvete od kvìtna do záøí. Roste velmi hojnì na loukách a mezích, v køovinách, pøi okrajích lesù a na písèinách od nížin do hor, místy obecnì. V lesích je hojný svízel lesní (G. sylvaticum) s kopinatými, tupými listy a drobnými bílými kvìty v øídkých kvìtenstvích; listy sušením èernají.