Svízel syřišťový

Svízel syøišový

Galium verum

 

Øád: hoøcokvìté (Gentianales)

Èeleï: moøenovité (Rubiaceae)

 

Vytrvalá bylina s plazivým oddenkem. Lodyhy pøímé nebo vystoupavé, až pøes 60 cm vysoké, vìtvené, nahoøe ètyøhranné. Listy lysé, úzce èárkovité, jednožilné, až ve dvanáctièetných pøeslenech. Kvìty žluté v bohatých, hustých koncových latách. Kvete od kvìtna do záøí. Roste hojnì na loukách, pastvinách, výslunných stráních, mezích a písèinách. Nízká svízelka chlupatá (Cruciata laevipes, syn. G. cruciata) má lodyhy nevìtvené, odstále chlupaté, listy trojžilné, vejèitì elipsovité a chlupaté, kvìty žluté.