Sveřeb jalový

Sveøep jalový

Bromus sterilis

syn. Anisantha sterilis

Øád: lipnicokvìté (Poales, syn. Graminae)

Èeleï: lipnicovité (Poaceae)

 

Jednoletá nebo dvouletá, málo trsnatá, až pøes pùl metru vysoká tráva. Stébla pevná, lysá. Èepele ploché, na okraji drsné; jazýèky zøetelné, døípené. Laty velké, øídké, všestrannì rozkladité, vìtévky tenké, odstálé, koncem nicí. Klásky velké, úzce klínovité, až šestikvìté, èasto fialovì nabìhlé. Plevy osinatì špièaté, pluchy s osinou až 3 cm dlouhou; obilky rýhované. Kvete v kvìtnu a èervnu. Roste dost hojnì podél cest, na rumištích, mezích a náspech v nižších polohách. Pøíbuzný sveøep bezosinný (B. inermis, syn. Bromopsis inermis) má pluchy témìø bezosinné a je èastý na sušších loukách, na mezích a náspech.