Svlačec rolní

Svlačec rolní

Convolvulus arvensis

 

Øád: lilkokvìté (Solanales)

Èeleï: svlaècovité (Convolvulaceae)

 

Vytrvalá, dlouze plazivá a ovíjivá, až 1 m dlouhá bylina. Lodyhy levotoèivé, tupì šestihranné. Listy støelovité až hrálovité, celokrajné. Kvìty úžlabní, zpravidla jednotlivé, na dlouhých stopkách, koruny široce nálevkovité, na okraji nezøetelnì laloènaté, bílé nebo rùžové až naèervenalé. Kvete od èervna do záøí. Roste na polích, úhorech, mezích nebo náspech, èasto jako obtížný plevel. Pøíbuzný opletník rolní (Calystegia sepium) je až 3 m vysoká popínavá bylina s velkými bílými nebo rùžovými kvìty, s kalichem uzavøeným dvìma velkými listenci; je hojný v pobøežních køovinách, lužních lesích i houštinách.