Třešeň ptačí

Třešeň ptačí

Cerasus avium

syn. Prunus avium

Øád: rùžokvìté (Rosales)

Èeleï: mandloòovité (Amygdalaceae)

 

Strom s korunou pøímo rozložitou a vìtvemi hladkými, šedavými. Listy mají pøi celokrajné, klínovité spodinì dvì èervenavé kulaté žlázky; èepele jsou až dvakrát pilovité, na rubu pýøité. Nazpìt ohnuté kališní lístky jsou celokrajné; koruny bílé. Kvete od dubna do kvìtna. Jedlé peckovice jsou kulaté, èervené a sladké, u “ptáènice” pøíjemnì nahoøklé. Pùvodem z Pøední Asie, zdomácnìlá v hájích a na køovinatých stráních. Èasto se pìstuje jako ovocný strom ve tøech souborných odrùdách, jako “ptáènice”, “chrupka” nebo “srdcovka”.