Třemdava bílá

Tøemdava bílá

Dictamnus albus

 

Øád: routokvìté (Rutales)

Èeleï: routovité (Rutaceae)

 

Vytrvalá, výraznì vonná bylina s bìlavým vìtveným oddenkem. Lodyhy pøímé, až pøes 1 m vysoké, v kvìtenství èervenavì žláznaté. Listy lichozpeøené, troj- až pìtijaømé; lístky vejèité nebo kopinaté, jemnì zubaté, prosvítavì teèkované, na žilnatinì žláznaté, tmavì zelené. Kvìty v bohatých koncových hroznech; kalichy tmavì žilkované, zøídka bìlavé, vnì – stejnì jako tobolky – žláznatì chlupaté; všechny žlázky na rostlinì obsahují na dotyk jedovaté silice, které u citlivých lidí po dotyku a oslunìní zpùsobují bolestivé podráždìní. Kvete od kvìtna do èervna. Roste vzácnì na výslunných stráních a lesostepích v teplejších oblastech. Také se pìstuje pro ozdobu. Rostlina pøísnì chránìná.