Třeslice prostřední

Tøeslice prostøední

Briza media

 

Øád: lipnicokvìté (Poales, syn. Graminae)

Èeleï: lipnicovité (Poaceae)

 

Vytrvalá, trsnatá, až pùl metru vysoká tráva s krátce výbìžkatým oddenkem. Stébla tenká, hladká, pøímá. Èepele ploché, stébelné krátké, na okraji drsné; jazýèky kratièké. Laty široce rozkladité, øídké; nicí klásky tøepotavé, èasto fialovì nabìhlé, bezosinné, okrouhle vejèité až srdèité. Plevy nesoumìrnì obvejèité, kýlnaté, pluchy nafouklé, svìtle lemované. Kvete v kvìtnu a èervnu. Roste dost hojnì na suchých loukách, na lesních svìtlinách a travnatých svazích od nížin do hor.