Třezalka tečkovaná

Tøezalka teèkovaná

Hypericum perforatum

 

Øád: tøezalkokvìté (Hypericales)

Èeleï: tøezalkovité (Hypericacea)

 

Bylina vytrvalá, lodyhy pøímé, pøes pùl metru vysoké, lysé, s dvìma podélnými úzkými lištami a s èetnými postranními nekvetoucími, bohatì listnatými vìtvemi. Listy vejèitì elipsovité, lysé, nápadnì prosvítavì teèkované. Kvìty v bohatých kvìtenstvích; stopky zpravidla èernì teèkované. Koruny zlatožluté, lístky kališní i korunní èernì teèkované; tyèinky ve tøech svazeècích. Tobolky teèkovanì žláznaté. Kvete v èervenci a srpnu. Roste hojnì na pasekách, køovinatých stráních, ve svìtlých lesích od nížin do hor, èasto je sbírána jako léèivka k pøípravì èajù. Pøíbuzná tøezalka skvrnitá (H. maculatum) má lodyhu ètyøhrannou, chudolistou a kališní lístky vejèité. Roste pøevážnì v podhùøí a horách. Tøezalka ètyøkøídlá (H. tetrapterum) má lodyhy skuteènì úzce ètyøkøídlé a setkáme se s ní zvláštì v pobøežních houštinách, vlhkých zarostlých pøíkopech, pøi okrajích bažin a rašeliniš.