Třtina křovištní

Třtina křovištní

Calamagrostis epigeios

 

Øád: lipnicokvìté (Poales, syn. Graminae)

Èeleï: lipnicovité (Poaceae)

 

Vytrvalá, statná, až 150 cm vysoká, hluboko koøenující tráva s rákosovitými, trsnatými, šedozelenými, pod latou velmi drsnými stébly. Pochvy a èepele drsné, jazýèek zøetelnì døípený. Lata hustá, bohatá. Klásky stopkaté, zelenavé nebo nafialovìle hnìdé. Plevy šidlovitì zašpièatìlé, pluchy trojžilné, blanité, osinaté, se svazeèkem chloupkù. Kvete v èervenci a srpnu. Roste hojnì na pasekách a ve svìtlých køovinách, ale i na písèitých bøezích vod.