Tařička horská

Taøièka horská

Alyssum montanum

 

Øád: kaparokvìté (Capparales)

Èeleï: brukvovité (Brassicaceae, syn. køížaté – Cruciferae)

 

Jen 10 – 20 cm vysoká bylina, vytrvalá, ale bez rùžice pøízemních listù. Lodyhy i šedozelené listy šedavì chlupaté, pod lupou chlupy zøetelnì hvìzdicovité. Spodní listy obvejèité nebo kopisovité, horní obkopinaté nebo podlouhlé. Kvìty v jednoduchých hroznech; kališní i korunní lístky záhy opadavé, koruny zlatožluté. Hrozen za plodu prodloužený a øídký, šešulky témìø okrouhlé. Kvete od dubna do èervna. Roste na skálách, na suchých a výslunných svazích, na písèinách a pøi okrajích borù v nižších polohách teplejších oblastí. Pøíbuzná taøièka kališní (A. alyssoides, syn. A. calycinum) nemá listy v pøízemní rùžici, ale lístky kališní neopadavé, na šešulkách vytrvávající, a kvìty bledì žluté.