Terčník zední

Terèník zední

Xanthoria parietina

syn. terèovník zední

 

Èeleï: Teloschistaceae

 

Barevnì záøivé stélky jsou svìtle až oranžovì žluté, uspoøádané v rùžicích, krabatì povlékající nejrùznìjší podklady; vìtšinou tmavší miskovité plodnièky houbové složky jsou velmi èasté. Roste na kmenech starých stromù, na døevìných i zdìných stavbách a na skalách od nížin do hor.