Terčovka bublinatá

Terèovka bublinatá

Parmelia physodes

syn. Hypogymnia physodes

 

Èeleï: terèovkovité (Parmeliaceae)

 

Snad nejèastìjší lišejník vùbec. Stélka je rùžicovitá, svrchu šedavá, šedohnìdá až šedozelená, naspodu temnì hnìdá až èerná, na okrajích s bìlavìjším lemem. Plodnièky houbové složky se vytváøejí jen výjimeènì. Roste hojnì od nížin do podhùøí. V horách rostou pøíbuzné druhy. Na pøíhodných místech vytváøí rozsáhlé povlaky na kmenech i na vìtvích stromù.