Tis červený

Tis èervený

Taxus baccata

 

Øád: tisotvaré (Taxales)

Èeleï: tisovité (Taxaceae)

 

Jako souèást køovitého podrostu smíšených lesù je již velmi vzácný a chránìný. Hojnì se pìstuje v øadì kulturních forem a èasto se vysazuje v parcích. Roste velmi pomalu, proto jsou letokruhy husté a tøeba i staré stromy jsou tenkokmenné. Jediný jehliènan bez pryskyøných kanálkù, zato døevo i jehlice obsahují jedovatý alkaloid taxin. Tis je dvoudomý, kvete v bøeznu a dubnu. Samèí šištice vyrùstají v paždí jehlic a mají štítkovité tyèinky. Pupencovité samièí šištice mají jedno vajíèko, dozrávající v semeno obalené èerveným pohárkovitým míškem; ten jediný je nejedovatý.