Tolice setá

Tolice setá

Medicago sativa

 

Øád: bobokvìté (Fabales)

Èeleï: bobovité (Fabaceae)

 

Vytrvalá, až 80 cm vysoká bylina s lodyhami tuhými, pøímými, lysými. Listy trojèetné; lístky klínovitì obvejèité, lysé, prostøední zøetelnì øapíèkatý. Kvìty fialové nebo modré, zøídka bìlavé, pavéza s tmavší kresbou, v hustých, krátkých hroznech. Lusky šroubovitì svinuté se dvìma až tøemi závity. Kvete od èervna do záøí. Pùvodem v Pøední a Støední Asii, pìstuje se jako známá “vojtìška” nebo též “lucinka” jako cenná pícnina a nìkdy zplaòuje. Pøíbuzná tolice srpovitá (M. falcata) je ve støední Evropì pùvodní, kvete žlutì a lusky má srpovitì zahnuté. Oba druhy se èasto køíží.