Tolije bahenní

Tolije bahenní

Parnassia palustris

 

Øád: rosnatkokvìté (Droserales)

Èeleï: tolijovité (Parnassiaceae)

 

Vytrvalá bylina s chudolistou pøízemní rùžicí a 10 – 20 cm vysokými lodyhami. Pøízemní listy dlouze øapíkaté, vejèitì srdèité, lysé. Jednokvìté lodyhy s jedním srdèitì objímavým listem. Kvìty pìtièetné, velké, bílé; s pìti tyèinkami se støídá pìt nápadnì tøásnitých, žláznatých patyèinek. Tobolka je vejèitá, otevírající se ètyømi chlopnìmi. Kvete od èervna do záøí, v nížinách mnohem pozdìji než v horách. Roste na vlhkých loukách a slatinách od nížin do podhùøí, v horách na rašelinných loukách, mechatých a mokvavých skálách a sutích, zvláštì vápencových. Vlivem meliorací vlhkých luk a odvodòováním slatin v nížinách místy již spolu s ostatními druhy tìchto stanoviš vymizela.