Tolita lékařská

Tolita lékaøská

Vincetoxicum hirundinaria

syn. V. officinale

Øád: hoøcokvìté (Gentianales)

Èeleï: klejichovité (Asclepiadaceae)

 

Vytrvalá, až pøes 1 m vysoká jedovatá bylina s oddenkem a èetnými tlustými koøeny. Lodyhy pøímé, jednoduché, oblé, dvouøadì pýøité. Listy vstøícné, kopinaté až vejèitì podlouhlé, celokrajné, na rubu na žilnatinì pýøité. Kvìtenství dlouze stopkatá, kvìty pìtièetné, koruny zvonkovité, bílé, zøídka zelenavì nažloutlé, drobné. Tobolka dlouhá, kopinatá; semena s bìlostným hedvábitým chmýrem. Kvete od kvìtna do srpna. Roste na výslunných stráních a skálách, pøi okrajích lesù a køovin, èastìji na vápencovém podkladu, od nížin do podhùøí v teplejších oblastech.