Tomka vonná

Tomka vonná

Anthoxanthum odoratum

 

Øád: lipnicokvìté (Poales, syn. Graminae)

Èeleï: lipnicovité (Poaceae)

 

Vytrvalá, hustì trsnatá vonná tráva. Stébla pøímá, hladká, témìø pùl metru vysoká, chudì listnatá. Èepele ploché, zpravidla chlupaté, jazýèek krátký. Laty klasovitì stažené; klásky žlutozelené, kratièce stopkaté, jednokvìté. Plevy kopinaté, pluchy osinaté, chlupaté; tyèinky jen dvì. Kvete v kvìtnu a èervnu. Voní nápadnì kumarinem. Roste velmi hojnì na suchých loukách a pastvinách, ve svìtlých hájích a holích od nížin do hor, místy obecnì. Podobnì voní kumarinem i pøíbuzné dva druhy: tomkovice jižní (Hierochloë australis) a tomkovice vonná (H. odorata).