Topol bílý

Topol bílý

Populus alba

 

Øád: vrbokvìté (Salicales)

Èeleï: vrbovité (Salicaceae)

 

Øíká se mu též “linda”. Rychle rostoucí strom s bìlošedou borkou. Listy vejèité, zubaté až chobotnatì laloènaté, na rubu bìloplstnaté. Samèí jehnìdy velké, tlusté, samièí kratší; kvìty s dvìma èervenými ènìlkami a žlutými bliznami. Semena s dlouhým chmýrem. Kvete v bøeznu a dubnu. Roste v lužních lesích a podél øek; také se vysazuje. Pøíbuzný topol èerný (P. nigra) se èasto vysazuje ve stromoøadích, hlavnì forma s úzce kuželovitou korunou.