Toten lékařský

Toten lékaøský

Sanguisorba officinalis

 

Øád: rùžokvìté (Rosales)

Èeleï: rùžovité (Rosaceae)

 

Vytrvalá, až pøes 1 m vysoká bylina s tlustým oddenkem a pøímými, nahoøe vìtvenými lodyhami. Pøízemní listy v rùžici, lichozpeøené; lístky kratièce øapíkaté, podlouhle vejèité, zubaté, svrchu leskle tmavozelené, na rubu modrozelené, lysé. Kvìtní hlávky vejèitì podlouhlé, tmavì nachové; kvìty oboupohlavné, drobné, bezkorunné. Kvete od èervence do záøí. Roste dost hojnì na vlhèích loukách od nížin do podhùøí. Suchomilný krvavec menší (Poterium sanguisorba, syn. S. minor) má hlávky kulovité, naèervenale zelené, lístky široce vejèité a na rubu zelené.