Trávnička obecná

Trávnièka obecná

Armeria vulgaris

 

Øád: olovìncokvìté (Plumbaginales)

Èeleï: olovìncovité (Plumbaginaceae)

 

Vytrvalá bylina, 10 – 50 cm vysoká, s rùžicí èárkovitých, jednožilných listù, na okraji zpravidla brvitých. Stvoly obyèejnì jednotlivé, pøímé, oblé, hladké, se strboulem rùžových nebo èervených, výjimeènì bìlavých kvìtù. Kalich nálevkovitý, vytrvalý, korunní lístky neopadavé, zaokrouhlené nebo jemnì vykrojené. Listeny pod strboulem hnìdoèervenì nabìhlé. Kvete od kvìtna do øíjna. Roste na písèinách, loukách a v borech od nížin do podhùøí.