Trnovník bílý

Trnovník bílý

Robinia pseudo-acacia

 

Øád: bobokvìté (Fabales)

Èeleï: bobovité (Fabaceae)

 

Vìtšinou strom s hluboko rozpukanou borkou. Listy jsou øapíkaté, lichozpeøené palisty jsou pøemìnìny v silné, trochu srpovitì zahnuté trny. Lístky jsou øapíèkaté, oválné až elipsovité, velké, celokrajné. Kvìty jsou velké, vonné, v pøevislých bohatých hroznech, kalich je chlupatý, koruny jsou bílé, pavéza uprostøed nazelenalá. Lusky jsou velké, lysé. Kvete v kvìtnu a èervnu. Pùvodem je ze Severní Ameriky; od 18. století byl vysazován i pìstován ve stromoøadí jako tzv. “akát” (akátová mánie), ale pod akátovými stromy brzy vymizí vìtšina hájových rostlin a tak byla znièena mnohá cenná hájová a teplomilná spoleèenstva v “akátinách”. Je oceòován vèelaøi jako dobrá medonosná rostlina.