Turan ostrý

Turan ostrý

Erigeron acris

 

Øád: hvìzdnicokvìté (Asterales)

Èeleï: hvìzdnicovité (Asteraceae, syn. složnokvìté)

 

Dvouleté až vytrvalá bylina, až 30 cm vysoká, drsnì chlupatá. Lodyhy pøímé, naèervenalé, hustì listnaté. Listy zpravidla celokrajné, dolní podlouhle obvejèité, øapíkaté, ostatní kopinaté, pøisedlé. Úbory v chudších hroznech, až pøes 1 cm v prùmìru; zákrovy válcovité, listeny èárkovité, šedì chlupaté. Støedové kvìty bìlavé nebo nažloutle zelenavé, trubkovité, okrajové kvìty krátce jazykovité, nitkovité, o málo delší než støedové, rùžovì fialové. Kvete od èervna do záøí. Roste dost hojnì na suchých travnatých stráních, mezích a podél cest z nížin do podhùøí.