Turanka kanadská

Turanka kanadská

Conyza canadensis

syn. Erigeron canadensis, turan kanadský

Øád: hvìzdnicokvìté (Asterales)

Èeleï: hvìzdnicovité (Asteraceae, syn. složnokvìté)

 

Jednoletá nebo dvouletá, až 1 m vysoká bylina. Lodyhy pøímé, hustì listnaté, jednoduché, v kvìtenství bohatì latnaté. Listy kopinaté, dolní øapíkaté, horní pøisedlé. Úbory drobné, zákrovní listeny blanitì lemované. Støedové kvìty nažloutle bìlavé, trubkovité, okrajové špinavì bílé, o málo delší než zákrovní listeny; nažky chmýrnaté. Kvete od èervence do øíjna. Pùvodní v Severní Americe; rostlina zavleèená a místy obecnì zdomácnìlá na rumištích, písèinách, úhorech, náspech, podél cest, na pasekách a jako plevel v zahradách.