Ucháč obecný

image

Ucháè obecný

Gyromitra esculenta

 

Øád: kustøebkotvaré (Pezizales)

Èeleï: chøapáèovité (Helvellaceae)

 

Má hnìdý až tmavohnìdý klobouk nepravidelnì zprohýbaný, laloènatì zvrásnìný, až 10 cm široký, dutý. Tøeò je bìlavý až zažloutlý, dutý, na povrchu nìkdy zvrásnìný a kratší než klobouk. Roste èasnì zjara v písèitých borech, ale také v jiných jehliènatých lesích. Citlivost lidí pøi požití ucháèe obecného je rùzná a dosud nebyla spolehlivì vyøešena otázka obsahu jedovatých látek; proto se ucháè obecný nikdy nepoužívá k pøípravì jídel. Pøíbuzný ucháè obrovský (G. gigas) se svìtlejším kloboukem se mùže po spaøení plodnic horkou vodou používat bez nebezpeèí.