Udatna lesní

image

Udatna lesní

Aruncus sylvestris

syn. A. vulgaris

Øád: rùžokvìté (Rosales)

Èeleï: rùžovité (Rosaceae)

 

Vytrvalá, až 2 m vysoká bylina s lodyhami pøímými, chudì vìtvenými, lysými. Listy dlouze øapíkaté, až tøikrát trojèetnì zpeøené; lístky široce vejèité až podlouhle vejèité, krátce øapíèkaté až témìø pøisedlé, špièaté a nestejnì pilovité. Kvìtenství bohatá, hustá, latovitá, složená z dlouhých, pozdìji pøevislých hroznù drobných kvìtù. Kvìty jednopohlavné, dvoudomé; prašníkové nažloutle bílé, pestíkové bìlavé. Plod hnìdé mìchýøky. Kvete v èervenci. Roste ve vlhkých horských lesích a v lesních údolích od pahorkatin do hor.