Vøes obecný

image

Vøes obecný

Calluna vulgaris

 

Øád: vøesovcokvìté (Ericales)

Èeleï: vøesovcovité (Ericaceae)

 

Nízký metlicovitý keøík s vìtvemi èasto poléhavými, koøenujícími a hustì listnatými, vystoupavými. Listy støídavé, støechovitì se kryjící, èárkovitì jehlicovité, s podvinutými, dotýkajícími se okraji. Kvìty v jednostranných hroznech, nicí, fialovì rùžové, s kalichem suchomázdøitým, delším než koruna; plod tobolka. Kvete od èervence do øíjna. Roste hojnì na kyselých pùdách, místy tvoøí souvislé porosty – vøesovištì; roste též ve svìtlých lesích, na skálách, pastvinách a písèinách od nížin až vysoko do hor.